Gegevensbescherming

Welkom op onze website! Wij zijn verheugd over uw interesse in onze onderneming. We nemen het beschermen van uw persoonlijke gegevens serieus. We verwerken uw gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens, met name de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) en de voor ons geldende landspecifieke uitvoeringswet. In deze privacyverklaring informeren we u over het verwerken van uw persoonsgegevens door ARP en over de aan u toegekende rechten.

Persoonsgegevens zijn hierbij alle informatie die een identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Hiertoe behoren vooral naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook het IP-adres.

Er is sprake van anonieme gegevens als deze gegevens niet terug te voeren zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verantwoordelijke organisatie en functionaris voor gegevensbescherming

Adres: Adresse : ARP NV, Peerderbaan 207, 3910 Neerpelt

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: privacy.be@arp.com

Recht van inzage van de betrokkene

Allereerst willen we u informeren over uw recht van inzage als betrokkene. Dit is vastgelegd in Art. 15 – 22 EU AVG en bevat:

  • Het recht van inzage van de betrokkene (Art. 15 EU AVG),
  • Het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (Art. 17 EU AVG),
  • Het recht op rectificatie (Art. 16 EU AVG),
  • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 EU AVG),
  • Het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 EU AVG),
  • Het recht van bezwaar (Art. 21 EU AVG).

Om uw rechten te doen gelden, gelieve contact op te nemen met: privacy.nl@arp.com. Hetzelfde geldt bij vragen over gegevensverwerking door onze onderneming. Bovendien heft u een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Bezwaarrecht

In verband met het bezwaarrecht graag het volgende in acht nemen:

Als we persoonsgegevens verwerken ten behoeve van mailings, heeft u te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor het profileren, in zoverre dit samenhangt met mailings.

Als u bezwaar maakt tegen het verwerken ten behoeve van mailings, dan zullen we uw persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerken. Bezwaar maken is kosteloos en hoeft niet in een bepaalde vorm te gebeuren; richt uw bezwaar liefst aan: privacy.nl@arp.com.

Voor het geval dat we uw gegevens verwerken om legitieme doelstellingen te vervolgen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking om bijzondere persoonlijke redenen; dit geldt ook voor het profileren op basis van deze bepalingen.

We verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen bewijzen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen dient.

 

Doelstellingen en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de bepalingen van EU AVG en alle overige geldende bepalingen inzake gegevensbescherming nageleefd. Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking vloeien in het bijzonder voort uit Art. 6 EU AVG.

We gebruiken uw gegevens voor zakelijke betrekkingen, het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van contractuele relaties, het aanbieden van producten en services evenals het versterken van klantrelaties, wat ook analyses voor marketingdoeleinden, klanttevredenheidsonderzoeken en mailings kan bevatten.

Uw toestemming is tevens een toestemmingsbepaling inzake gegevensbescherming. Hiermee lichten we u in over de doelstellingen van gegevensverwerking en over uw recht op herroeping. Mocht de toestemming ook betrekking hebben op het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, dan zullen we daar in de toestemming nadrukkelijk op verwijzen, Art. 88 par. 1 EU AVG.

Een verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgebonden gegevens als bedoeld in Art. 9 paragraaf 1 EU AVG gebeurt alleen dan, als dit op grond van rechtsregels noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat uw legitieme belangen bij uitsluiting van de verwerking prevaleren, Art. 88 par. 1 EU AVG.

 

Verstrekking aan derden

We zullen uw gegevens alleen in het kader van de wettelijke bepalingen of bij een daartoe strekkende toestemming aan derden verstrekken. Voor de rest worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij we daartoe op grond van dwingende rechtsregels verplicht zijn (verstrekking aan externe entiteiten zoals bijv. toezichthouders en het OM).

Ontvangers van gegevens / Categorieën van ontvangers

Binnen onze onderneming waarborgen we dat alleen die personen uw gegevens krijgen, die deze nodig hebben voor het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen. Onze onderneming is voor verschillende processen aangesloten bij het concern “Bechtle AG” en andere Bechtle-dochtermaatschappijen. In het kader van aankopen en aanvragen kan het voorkomen dat ondernemingen van Bechtle hierbij betrokken zijn. Een voorbeeld is een on-site supportaanvraag, die door een locatie bij u in de buurt moet worden uitgevoerd.

In sommige gevallen ondersteunen dienstverleners onze gespecialiseerde afdelingen bij het vervullen van hun taken, bijv. bij klanttevredenheidsenquêtes en kredietwaardigheidschecks. We hebben met alle dienstverleners de noodzakelijke contracten inzake gegevensverwerking afgesloten.

 

Verstrekking aan derde landen / Doel van verstrekking aan derde landen

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Gegevensoverdracht in derde landen (buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) vindt alleen dan plaats, voor zover dit vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst, als dit wettelijk is voorgeschreven, of als u ons daartoe toestemming hebt verleend.

We dragen uw persoonsgegevens over aan tot het concern behorende ondernemingen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, namelijk in Zwitserland.
De naleving van het gegevensbeschermingsniveau wordt gewaarborgd door bindende Standaard Contractuele Clausules (ook bekend als EU Modelclausules), zakelijke regelgeving inzake gegevensbescherming, enz.

Opslagduur van de gegevens

We slaan uw gegevens op, zolang als we ze nodig hebben voor de betreffende verwerkingsdoelstelling. Let er op dat vele bewaartermijnen bepalen dat gegevens verder opgeslagen (moeten) worden. Dit betreft vooral verplichte commercieel-juridische en fiscaal-juridische bewaarverplichtingen (bijv. het Wetboek van Koophandel, Belastingwet, enz.). Voor zover geen aanvullende bewaarverplichtingen bestaan, worden de gegevens na het bereiken van de doelstelling routinematig verwijderd.

Hier komt bij dat we gegevens kunnen bewaren, als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven of als er juridische geschillen mochten ontstaan en wij bewijsmiddelen in het kader van wettelijke verjaringstermijnen gebruiken die maximaal dertig jaar kunnen bedragen; de regelmatige verjaringstermijn bedraagt drie jaar.

Veilige gegevensoverdracht

Om de gegevens die bij ons zijn opgeslagen zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang van ongeoorloofde personen, maken wij gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De veiligheidsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsexperts voortdurend gecontroleerd en aan de nieuwe veiligheidsstandaarden aangepast.

De gegevensuitwisseling van en naar onze webshop vindt telkens versleuteld plaats. Het beveiligde overdrachtsprotocol voor onze webpagina’s is HTTPS, waarbij altijd actuele versleutelingsprotocollen worden gebruikt. Bovendien bieden we onze gebruikers bij het gebruik van contactformulieren en bij sollicitaties een content-encryptie (versleuteling van de inhoud) aan. Het decoderen van deze gegevens kan alleen door ons gebeuren. Bovendien bestaat de mogelijkheid om alternatieve communicatiekanalen te gebruiken (bijv. via de post).

Verplichting om de gegevens beschikbaar te stellen

Diverse persoonsgegevens zijn voor het onderbouwen, uitvoeren en beëindigen van de overeenkomst en voor het vervullen van de daarmee gepaard gaande contractuele en wettelijke plichten noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze webshop en de verschillende functies die deze ter beschikking stelt.

Kijk voor meer details hierboven onder het betreffende punt. In bepaalde gevallen moeten gegevens ook op grond van wettelijke bepalingen verzameld resp. ter beschikking gesteld worden. Let erop dat een verwerking van uw aanvraag of het uitvoeren van de hieraan ten grondslag liggende overeenkomst zonder ter beschikking stelling van deze gegevens niet mogelijk is.

Categorieën, bronnen en herkomst van de gegevens

Welke gegevens we verwerken, bepaalt de betreffende context. Dit hangt ervan af of u bijvoorbeeld online een bestelling plaatst, een aanvraag via ons contactformulier indient, solliciteert of reclameert.

Let erop dat wij informatie voor speciale verwerkingssituaties zo nodig ook apart op een geschikte plek ter beschikking stellen, bijv. bij het uploaden van sollicitatiedossiers.

Bij het bezoek aan onze webshop verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

Tijdens het bezoek aan deze webshop brengt uw browser de volgende soorten gegevens over, die bij ons worden opgeslagen:

  • het IP-adres van de computer
  • de serveraanvragen (bijv. opgevraagde pagina’s) en het tijdstip
  • het type browser
  • de referrer-URL (dit is het adres van de website, die u voor de onze heeft bezocht, als u via een hyperlink op onze website terecht bent gekomen).

De eerste drie soorten gegevens zijn technisch vereist, om de opgevraagde pagina’s van deze webshop goed weer te geven. Daarnaast kunnen ze zo nodig worden gebruikt om een veilig beheer van deze webshop te handhaven (bijv. bij het beschermen van de webshop tegen hacking). De referrer-URL wordt in anonieme vorm gebruikt voor advertentiestatistieken. Om veiligheidstechnische redenen en vooral ter bescherming van onze webservers tegen aanvalspogingen wordt dit soort gegevens conform Art. 6 par. 1 lid f EU AVG eveneens voor bepaalde tijd opgeslagen.

In het kader van een contactaanvraag verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

Via onze webshop kunt u verschillende aanvragen doen, bijvoorbeeld vragen stellen over een bestelling of opmerkingen plaatsen over onze webshop.
Afhankelijk van de aanvraag kunt u contact opnemen via een telefoonnummer en/of een contactformulier.

Via het contactformulier kunt u ons de vereiste contactgegevens (bijv. naam, telefoonnummer of e-mailadres) en uw bericht sturen.
Deze gegevens worden gebruikt voor het klantencontact en voor het beantwoorden/voldoen aan uw verzoek.

In het kader van het bestelproces verwerken we de volgende gegevens:

In de webshop op deze website kunnen zakelijke klanten IT-producten bestellen.
Voor de afhandeling van de opdracht hebben we je contactgegevens, je factuur-/leveradres en je betaalgegevens (bankrekeningnummer en dergelijke) nodig.

In het kader van bestellingen kan eventueel je kredietwaardigheid worden gecontroleerd. Meer informatie hierover krijg je te zien tijdens het bestelproces. Alleen als jij hiervoor toestemming geeft, zullen we jouw kredietwaardigheid laten controleren.

Bij online sollicitaties verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

Via onze online sollicitatietool kunt u solliciteren op een concrete vacature of een open sollicitatie versturen. Voor de afhandeling van de sollicitatieprocedure worden noodzakelijkerwijs aanhef, naam, voornaam en contactgegevens verzameld. Alle andere gegevens worden op vrijwillige basis verzameld en verwerkt. Als u tijdens de sollicitatie uw profielen op social media vermeld, dan gebruiken we ook de gegevens die we toelaatbaar verkregen hebben via deze openbare zakelijke netwerken.

Bij nieuwsbrieven verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

In onze webshop kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Om u de nieuwsbrief te kunnen sturen, hebben wij uw voornaam, naam en e-mailadres nodig. Voor statistische doeleinden passen we anonieme link-tracking toe.

Bij winacties verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

Ook kunt u van tijd tot tijd deelnemen aan winacties. Hierbij is het afhankelijk van de winactie, welke gegevens precies worden verzameld. Meestal worden gegevens zoals naam, voornaam, bedrijfsnaam, contactgegevens en e-mailadres of telefoonnummer verzameld (afhankelijk van hoe contact opgenomen wordt). Meer informatie hierover vindt u in de deelnamevoorwaarden van de betreffende winacties.

Contactformulier / Contact via e-mail (Art. 6 par. 1 lid a, b EU AVG)

In onze webshop staat een contactformulier dat kan worden gebruikt om via de elektronische weg contact op te nemen. Als u ons schrijft via het contactformulier, verwerken we uw via het contactformulier ingevulde gegevens om contact met u op te nemen en om uw vragen en wensen te beantwoorden.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag; u vult alleen die gegevens in, die wij echt nodig hebben om contact met u op te nemen. Bovendien wordt om technische en wettelijke redenen het IP-adres verwerkt. Alle overige gegevens zijn vrijwillige velden en kunnen optioneel worden ingevuld (bijv. ter beantwoording van uw vragen).

Als u ons e-mailt, zullen we de vermelde persoonsgegevens in de e-mail alleen verwerken met betrekking tot het verwerken van uw aanvraag.

Nieuwsbrief (Art. 6 par. 1 lid a EU AVG)

In onze webshop kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Het ingevulde e-mailadres bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag; alleen het e-mailadres is een verplicht veld. Om technische en wettelijke redenen wordt bij het abonneren op de nieuwsbrief ook uw IP-adres verwerkt.

Onze nieuwsbrieven bevatten zogenoemde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om een logboekregistratie en -analyse mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische evaluatie van het succes of falen van online-marketing-campagnes worden gemaakt. Op basis van de geïntegreerde telpixels kan gedetecteerd worden of en wanneer een e-mail werd geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail door de betrokkene werden opgeroepen.

De logboek-analyse wordt uitgevoerd door Oracle Eloqua (“Eloqua”). Onze website maakt gebruik van de Eloqua Services op basis van onze legitieme belangen (ter analyse, optimalisatie en exploitatie van onze website conform artikel 6, paragraaf 1, lid f van de EU AVG).

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de telpixels in de nieuwsbrieven worden door Eloqua opgeslagen en geëvalueerd om het verzenden van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De privacyverklaring van Eloqua vindt u hier: https://www.oracle.com/legal/privacy/services-privacy-policy.html

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de telpixels in de nieuwsbrieven worden door Eloqua opgeslagen en geëvalueerd om het verzenden van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Wij gebruiken de Eloqua-cookie om uw bezoek aan onze website te analyseren en hiermee onze website continu te kunnen verbeteren. E-mails die met behulp van Eloqua worden verstuurd, gebruiken tracking-technologieën. Wij gebruiken deze gegevens om te weten te komen, welke thema’s u interessant vindt. Hiervoor verzamelen we gegevens, zodat we weten of onze e-mails worden geopend en welke links u heeft aangeklikt. Deze informatie gebruiken we vervolgens om de e-mails die we u sturen en de door ons verzorgde services te verbeteren.

U kunt zich uiteraard te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief en zodoende uw toestemming herroepen. Voorts heeft u de mogelijkheid om uw toestemming te e-mailen naar newsletter_be@arp.com of per post te versturen aan  ARP NV, Peerderbaan 207, 3910 Pelt.

Winactie / Toestemming voor het toesturen van reclame (Art. 6 par. 1 lid a, b EU AVG)

In onze webshop kunt u van tijd tot tijd deelnemen aan winacties. Als u het deelnameformulier aan de winactie invult, dan verwerken we de daar ingevulde gegevens uitsluitend om de winactie te houden.

Er wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag; u vult alleen die gegevens in, die wij echt nodig hebben om de winactie te houden en om contact op te nemen met de winnaar. Dit is bijv. uw naam en uw e-mailadres.

De verplichte velden zijn gekenmerkt met een (*). Om technische en wettelijke redenen wordt bovendien het IP-adres verwerkt. De overige velden zijn optioneel en kunt u graag invullen als u wilt. Zonder de verplichte velden kunnen we de winactie helaas niet houden. Deelname is dan niet mogelijk.

In het kader van het deelnameformulier aan de winactie kunt u ons verder toestemming geven voor het toesturen van reclame. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om deel te nemen aan de winactie zonder het geven van toestemming voor het toesturen van reclame.

Voor zover u ons toestemming geeft door het betreffende vakje aan te kruisen, verwerken we uw gegevens ook om u per e-mail te informeren over onze producten en services en aanbiedingen toe te sturen.

U kunt uw toestemmingsverklaring te allen tijde zonder opgave van redenen herroepen; dit kan per e-mail newsletter_be@arp.com of schriftelijk aan ARP NV, Peerderbaan 207, 3910 Pelt.

Webshop (Art. 6 par. 1 lid b EU AVG)

We verwerken de ingevulde gegevens op het bestelformulier alleen om de overeenkomst uit te voeren resp. af te handelen, voor zover u niet toestemt met een verder gebruik.

Er wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat u alleen die gegevens moet invullen die voor de uitvoering van het contract resp. voor het vervullen van onze contractuele plichten nodig zijn (dus naam, adres, e-mailadres en de benodigde betaalgegevens voor de gekozen betaalwijze) of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen.

Bovendien wordt om technische en wettelijke redenen het IP-adres verwerkt. Zonder deze gegevens moeten we het afsluiten van het contract helaas weigeren, omdat we dit dan niet kunnen uitvoeren, of moeten we in voorkomend geval een bestaand contract beëindigen. Uiteraard mag u als u wilt nog meer gegevens verstrekken.

Registratie / Account (Art. 6 par. 1 lid a, b EU AVG)

In onze webshop bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door hun persoonsgegevens in te vullen. Het voordeel is vooral dat u uw bestelgeschiedenis kunt bekijken en uw ingevulde gegevens voor het bestelformulier worden opgeslagen. Bij een nieuwe bestelling hoeft u deze dan niet opnieuw in te vullen.

Registratie is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract (via onze webshop) met u of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, omdat alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de registratie als verplicht veld van een sterretje (*) zijn voorzien. Dit zijn bijv. het e-mailadres en wachtwoord inclusief herhaling van het wachtwoord.

Voor het bestellen in onze webshop hebben we voor de levering bovendien gegevens met betrekking tot het factuuradres nodig (bedrijfsnaam, aanhef, voornaam, achternaam, adres). Als het afleveradres niet hetzelfde is als het factuuradres, dan moeten bovenstaande gegevens ook ingevuld worden voor het afleveradres.

Door te registreren in onze webshop worden bovendien het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door te klikken op de button “Registreer nu” geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken.

Let op: het door u opgegeven wachtwoord wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Onze medewerkers kunnen dit wachtwoord niet lezen. Ze kunnen u niet verder helpen als u uw wachtwoord bent vergeten.

Gebruik in dit geval de functie “Wachtwoord vergeten”, waarmee u een automatisch aangemaakt nieuw wachtwoord per e-mail krijgt toegestuurd. Geen medewerker is bevoegd om telefonisch of schriftelijk naar uw wachtwoord te vragen. Geef daarom nooit uw wachtwoord, mocht u dergelijke vragen krijgen.

Als het registratieproces is voltooid, zijn uw gegevens bij ons opgeslagen voor het gebruik van uw beveiligde account. Zodra u zich in onze webshop aanmeld met uw e-mailadres als gebruikersnaam en uw wachtwoord, worden deze gegevens ter beschikking gesteld voor de door u uitgevoerde handelingen in onze webshop (bijv. voor bestellingen in onze webshop). Uitgevoerde bestellingen kunt u in de bestelgeschiedenis bekijken. Wijzigingen in het factuur- of afleveradres kunt u hier doorgeven.

Geregistreerde personen kunnen zelf wijzigingen / correcties aanbrengen in het factuur- of afleveradres in de bestelgeschiedenis. We helpen u ook graag met wijzigingen / correcties; neem hiervoor contact met ons op.

Betalingssystemen (Art. 6 par. 1 lid a, b EU AVG), kredietwaardigheidscheck (Art. 6 par. 1 lid f EU AVG)

In onze webshop kunt u betalen op factuur, met creditcard, per SOFORT Banking of vooruitbetaling. Hiervoor worden de betreffende gegevens verzameld die relevant zijn voor de betaling en om uw bestelling en afwikkeling van de betaling te kunnen uitvoeren. Bovendien wordt om technische en wettelijke redenen het IP-adres verwerkt.

Er wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat u alleen die gegevens moet invullen die voor de uitvoering van het afwikkelen van de betaling en daarmee het afhandelen van het contract nodig zijn of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen.

Zonder deze gegevens moeten we het afsluiten van het contract helaas weigeren, omdat we dit dan niet kunnen uitvoeren.

Het door ons gebruikte betaalsysteem maakt gebruik van SSL-versleuteling voor een beveiligde gegevensoverdracht.

Opmerking bij het betalen van facturen:

Na het controleren van uw kredietwaardigheid kunt u bij een positief resultaat in onze webshop de betaalwijze factuur kiezen.

De kredietwaardigheidscheck na uw registratie gebeurt door Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin (“Creditsafe”). De gegevens worden door ons handmatig doorgegeven aan Creditsafe om kredietwaardigheids- resp. kredietrisico’s vast te stellen en dienen ter voorbereiding resp. ter uitvoering van een contract evenals ter afrekening. Creditsafe verwerkt de gegevens van onze klanten zoals bijvoorbeeld bedrijfsnaam, rechtsvorm, vestigingsadres, wettelijke vertegenwoordiger en contactpersonen (naam, voornaam, e-mail-adressen en telefoon-/faxnummers) evenals factuurgegevens.

Meer informatie is te vinden op:
https://www.creditsafe.com/de/de/rechtliches/datenschutzhinweise/datenschutzhinweise-fuer-kunden-und-lieferanten.html

Opmerking bij het betalen met een creditcard:

Zoals gebruikelijk bij creditcards worden de creditcardgegevens gecontroleerd en een kredietwaardigheidscheck gedaan.

Opmerking bij het betalen per SOFORT Banking:

Als u tijdens het bestelproces wilt betalen via de online service SOFORT Banking, dan worden in het kader van de gedane bestelling uw contactgegevens doorgegeven aan SOFORT. SOFORT Banking is een service van SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Deutschland.

Bij de aan SOFORT doorgegeven persoonsgegevens gaat het meestal om voornaam, naam, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mail-adres, dan wel andere gegevens die vereist zijn voor het afhandelen van de bestelling , evenals gegevens die met de bestelling samenhangen, zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en btw in procent, factuurinformatie, enz. en zijn noodzakelijk voor de afhandeling van uw bestelling, vooral om uw identiteit te bevestigen, voor de administratie van uw betaling en voor de klantrelatie.

Let op: persoonsgegevens kunnen door SOFORT ook doorgegeven worden aan dienstverleners, subondernemingen en andere ondernemingen die met SOFORT in verbinding staan, voor zover dit vereist is om aan de contractuele verplichtingen voor uw bestelling te voldoen of persoonsgegevens in opdracht moeten worden verwerkt.

Eventueel worden de aan SOFORT doorgegeven persoonsgegevens door SOFORT doorgegeven aan kredietinformatiediensten. Deze overdracht dient ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid met betrekking tot de door u gedane bestelling. Welke privacybeginselen SOFORT hanteert bij de verwerking van uw gegevens kunt u aan hun privacyverklaring ontlenen, die u te zien krijgt tijdens het betalingsproces.

Bij verdere vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot SOFORT, per e-mail (datenschutz@sofort.com) of per post (SOFORT GmbH, Datenschutz, Theresienhöhe 12, 80339 München).

Vacatureportal (Art. 6 par. 1 lid a, b EU AVG)

Bedankt voor uw interesse in een functie bij Bechtle. We zijn ons bewust van het belang van uw gegevens en verwerken de door u in het kader van het sollicitatieformulier ingevulde persoonsgegevens alleen met als doel de effectieve en correcte afhandeling van de sollicitatieprocedure en om in het kader van het sollicitatieproces contact met u op te nemen. Geen gegevens worden aan derden verstrekt zonder uw toestemming.

In het kader van het sollicitatieformulier wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen. Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat u alleen die gegevens hoeft in te vullen die we nodig hebben om uw sollicitatiedossier te controleren, zoals bijv. uw CV, of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen. Deze verplichte gegevens zijn voorzien van een *(sterretje). Om technische en wettelijke redenen wordt bovendien het IP-adres verwerkt.

Zonder deze gegevens kunnen we uw sollicitatiedossier helaas niet controleren en daarom weigert ons sollicitatiesysteem in dit geval het uploaden van uw sollicitatiedossier. Uiteraard kunt u vrijwillig gegevens toevoegen aan uw sollicitatieformulier.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passende veiligheidsmaatregelen. Uw sollicitatiedossier wordt door ons sollicitatiesysteem in gecodeerde vorm verzonden.

We slaan uw gegevens voor bovenstaande doelstelling op, totdat de sollicitatieprocedure is afgesloten en desbetreffende termijnen zijn verlopen – maximaal zes maanden na het verkrijgen van een beslissing. U kunt uw sollicitatiedossier langer door ons laten opslaan, indien u ons na 6 maanden opnieuw uw akkoord op onze privacyverklaring geeft. Indien de verklaring opnieuw wordt aanvaardt, worden uw gegevens nog eens 6 maanden opgeslagen.

Uw toestemmingsverklaring kunt u uiteraard te allen tijde zonder opgave van redenen voor de toekomst herroepen; dit kan per e-mail privacy.nl@arp.com of per post ARP NV, Peerderbaan 207, 3910 Pelt.

Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring in het kader van de sollicitatieprocedure.

 

Cookies (Art. 6 par. 1 lid f EU AVG / Art. 6 par. 1 lid a EU AVG bij toestemming)

Onze webshop maakt op meerdere plaatsen gebruik van zogenoemde cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser lokaal op uw harde schijf opslaat en die worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Met deze cookies kunnen we het gebruik van onze webshop analyseren. Zo kunnen we de content van onze webshop aanpassen aan de behoeften van de gebruikers. Bovendien kunnen we met cookies de effectiviteit van een bepaalde advertentie meten en bijvoorbeeld plaatsen afhankelijk van de interesses van de gebruiker.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenoemde “session-cookies”. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies worden automatisch verwijderd door uw computer, als hun geldigheidsduur (doorgaans zes maanden) is bereikt of als u deze voor afloop van de geldigheidsduur zelf verwijdert.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browserinstellingen echter ook wijzigen, als u bepaalde informatie liever niet wilt verzenden.

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze doorgegeven aan onze website. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Verder kunnen reeds geplaatste cookies altijd via een internetbrowser of via andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Voor het bestelproces in de webshop en het inloggen in onze webshop is een sessie-cookie noodzakelijk. Zo kan uw browsersessie aan u worden toegewezen. Zoals de naam “sessie-cookie” al verraadt, wordt deze cookie verwijderd bij het afsluiten van uw browser.

Let op: als u het plaatsen van cookies deactiveert, dan kunnen mogelijk niet alle functies van onze webshop volledig worden gebruikt.

Geautomatiseerde afzonderlijke beslissingen

We maken geen gebruik van geheel geautomatiseerde verwerkingsprocessen om tot een beslissing te komen.

Cookies (Art. 6 par. 1 lid f EU AVG / Art. 6 par. 1 lid a EU AVG bij toestemming)

Onze webshop maakt op meerdere plaatsen gebruik van zogenoemde cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser lokaal op uw harde schijf opslaat en die worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Met deze cookies kunnen we het gebruik van onze webshop analyseren. Zo kunnen we de content van onze webshop aanpassen aan de behoeften van de gebruikers. Bovendien kunnen we met cookies de effectiviteit van een bepaalde advertentie meten en bijvoorbeeld plaatsen afhankelijk van de interesses van de gebruiker.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenoemde “session-cookies”. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies worden automatisch verwijderd door uw computer, als hun geldigheidsduur (doorgaans zes maanden) is bereikt of als u deze voor afloop van de geldigheidsduur zelf verwijdert.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browserinstellingen echter ook wijzigen, als u bepaalde informatie liever niet wilt verzenden.

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze doorgegeven aan onze website. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Verder kunnen reeds geplaatste cookies altijd via een internetbrowser of via andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Voor het bestelproces in de webshop en het inloggen in onze webshop is een sessie-cookie noodzakelijk. Zo kan uw browsersessie aan u worden toegewezen. Zoals de naam “sessie-cookie” al verraadt, wordt deze cookie verwijderd bij het afsluiten van uw browser.

Let op: als u het plaatsen van cookies deactiveert, dan kunnen mogelijk niet alle functies van onze webshop volledig worden gebruikt.

Gebruikersprofielen / Webtracking-methode / advertentietools

In de webshop worden – deels met behulp van andere dienstverleners – pseudonieme gebruikersprofielen gebruikt, voor advertentie-, marktonderzoek- en gepersonaliseerde weergavedoeleinden.
Deze gebruikersprofielen worden op de webserver gepseudonimiseerd, zodat alleen anonieme gegevens (dat wil zeggen geen persoonsgegevens en geen persoonsgerelateerde gegevens zoals bijvoorbeeld uw IP-adres) doorgegeven worden aan de dienstverleners.

Uw persoonsgegevens worden niet gekoppeld aan de gebruikersprofielen. Dit betekent dat uw gebruikersprofiel niet uw naam draagt, en omgekeerd weet ook niemand, hoe uw gebruikersprofiel er precies uitziet.

Er vindt webtracking plaats (dat wil zeggen dat er gegevens verzameld worden voor deze gebruikersprofielen) met behulp van gebruikersprofiel-cookies en actieve content (zo genaamde scripts).
Met die cookies kan de webserver u tijdens uw browsersessie en – voor zover de cookie niet tussentijds werd verwijderd – bij uw volgende sessie herkennen.

Google-Analytics:

We maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google”.

Google Analytics gebruikt hiervoor eveneens cookies. De door deze cookies gegenereerde informatie wordt aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen.

Wij gebruiken in onze webshop Google Analytics met een IP-anonimisering functie. Uw IP adres wordt verkort door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan het transport naar de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Indien nodig zal Google deze informatie doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google geeft zelf aan dat uw IP-adres niet wordt samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het plaatsen van deze cookies op uw computer verhinderen door de instellingen van uw browser te wijzigen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet van alle functionaliteiten van onze webshop gebruik kunt maken.

Google biedt verder voor de meest gebruikelijke browsers een optie aan waarmee u cookies kunt uitschakelen. Zo behoudt u de controle over welke gegevens door Google worden verzameld en verwerkt. Door deze optie te activeren, wordt geen informatie over uw websitebezoek aan Google Analytics overgedragen. Dit verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere door ons zo nodig gebruikte webanalyse-services worden overgedragen.

Meer informatie over deze door Google aangeboden deactiveringsoptie en over het activeren hiervan is te vinden op:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Matelso:

Om goed te kunnen meten via welke kanalen resp. via welke webpagina’s van de webshop oproepen zijn gegenereerd, maken we gebruik van de calltracking-tool van MaTelSo GmbH, Friedrichstr. 15, 70174 Stuttgart, Deutschland (“Matelso”) voor de tracking van telefonische oproepen.

Als u Java-Script heeft geactiveerd in uw browser en geen Java-Script blocker heeft ingeschakeld, dan geeft uw browser indien nodig persoonsgegevens door aan Matelso. Deze tool is gekoppeld aan Google Analytics vanwege de reporting. Om te verhinderen dat Java-Script door Matelso wordt gebruikt, kunt u een Java-Script-blocker installeren.

Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van Matelso:
https://www.matelso.nl/datenschutz/

Google AdWords

We gebruiken ook de Google advertising tool “Google AdWords” om onze webshop te promoten. In dit kader gebruiken we in onze webshop de webanalyse-service “Conversion-Tracking” van Google. Voor zover u via een Google-advertentie in onze webshop terecht bent gekomen, wordt een cookie geplaatst op uw computer. Deze zogenoemde conversion-cookies zijn 30 dagen geldig en dienen niet ter identificatie van uw persoon. Bezoekt u bepaalde pagina’s van onze webshop en de cookie is nog geldig dan kunnen wij en Google zien dat u als gebruiker op een van onze bij Google geplaatste advertenties heeft geklikt en naar onze website bent doorgestuurd.

De informatie verkregen via conversion-cookies dienen ertoe dat Google bezoekersstatistieken voor onze webshop kan opstellen. We komen door deze statistiek het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie geklikt heeft en ook welke pagina’s van onze webshop door de betreffende gebruiker aansluitend zijn opgevraagd. Wij resp. andere adverteerders via Google-Adwords krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt het opslaan van conversion-cookies verhinderen door uw browserinstellingen overeenkomstig aan te passen, door het automatisch plaatsen van cookies uit te schakelen of door alleen cookies te blokkeren afkomstig van de domeinnaam “googleadservices.com”.

De desbetreffende privacyverklaring van Google is te vinden via de volgende link: https://services.google.com/sitestats/nl.html

Social plugins van social media

Er wordt gebruik gemaakt van advertentie- en conversiecookies om ervoor te zorgen dat getoonde advertenties – ook op websites van derden – relevanter en persoonlijker worden. Hierdoor wordt onder andere voorkomen dat u steeds weer dezelfde advertenties te zien krijgt.

Met deze cookies kunnen we ook de effectiviteit van onze advertentiecampagnes meten op basis van geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gebruikersprofielen en nagaan, hoe gebruikers met ons advertentiemateriaal interageren en wat ze daarna doen (zogenaamde “conversie”):

LinkedIn:

We maken gebruik van de statistieken en de conversie tracking van LinkedIn Inc. 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA (“LinkedIn”). De hiervoor genoemde technologie van LinkedIn wordt gebruikt, om de getoonde advertenties relevanter en persoonlijker te maken. Daarnaast krijgen we van LinkedIn geaggregeerde en anonieme berichten van advertentie-activiteiten en informatie over hoe u met onze webshop interageert. LinkedIn kan het bezoek van onze website koppelen aan uw LinkedIn-account.

Op de (hoeveelheid) informatie die LinkedIn verzamelt, hebben we geen invloed. We hebben ook geen kennis van de inhoud van de gegevens, die naar LinkedIn worden verzonden.

Meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn is te vinden op:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

U kunt het analyseren van uw gebruikersgedrag door LinkedIn en het tonen van gepersonaliseerde aanbevelingen uitzetten (“opt-out”) door te klikken op de button “Afmelden op LinkedIn” (voor LinkedIn-leden) of op “Afmelden” (voor overige gebruikers) op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Xing:

We gebruiken op onze website onderdelen van het zakelijke netwerk XING.com. Deze onderdelen zijn een service van XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland (“Xing”).

Telkens als onze webshop een verzoek ontvangt met een XING-onderdeel, zorgt dit onderdeel ervoor dat uw browser een afbeelding hiervan download.

Voor zover wij weten, worden bij het verzoek om onze webshop te openen door XING geen persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. XING slaat eveneens geen IP-adressen op. Bovendien wordt het gebruikersgedrag niet geëvalueerd via het gebruik van cookies in samenhang met de “XING Share Button”.

Meer informatie hierover is te vinden op:
https://privacy.xing.com/en

Facebook, Google+, Twitter, Instagram en YouTube:

Onze webshop maakt gebruik van zogenoemde social plugins (“plugins”) van social media netwerken Facebook en Google+, de microblogging-diensten Twitter en Instagram en de videoportal YouTube. Deze diensten worden aangeboden door de bedrijven Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc., Instagram LLC en YouTube LLC. (“aanbieders”).

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Een overzicht van de Facebook-plugins is te vinden op: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Een overzicht van de Google-plugins is te vinden op: https://developers.google.com/+/web/

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Een overzicht van de Twitter buttons is te vinden op: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html
Meer informatie over Twitter buttons is te vinden op:
https://about.twitter.com/nl/resources/buttons

Instagram wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Een overzicht van de Instagram buttons is te vinden op: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Meer informatie over YouTube is te vinden op: https://www.youtube.com/yt/about/nl/

Als u een pagina van onze webshop opvraagt met zo’n plugin, dan maakt uw browser direct evrbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter, Instagram of YouTube. De inhoud van de plugins wordt door de betreffende aanbieder direct aan uw browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie van de plugins beschikken de aanbieders over de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgevraagd, ook als u geen profiel hebt of als u niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van de betreffende aanbieder in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen.

Als u bij een van deze diensten bent ingelogd, dan kunnen de aanbieders uw bezoek aan onze webshop direct koppelen aan uw profiel op Facebook, Google+, Twitter, Instagram resp. YouTube. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld de betreffende button gebruiken, dan wordt de betreffende informatie eveneens direct doorgegeven aan een server van de aanbieders en aldaar opgeslagen. Deze informatie wordt bovendien op uw Facebook, Google+, Twitter, Instagram resp. YouTube account gepubliceerd en aldaar getoond aan uw contacten.

Doel en omvang van de gegenereerde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals uw rechten en instelmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw privacy, zijn te vinden in de privacyverklaringen van de aanbieders.

Privacyverklaring van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Privacyverklaring van Google:
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/privacy

Privacyverklaring van Instagram https://help.instagram.com/155833707900388/

Privacyverklaring van YouTube resp. Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Als u niet wilt dat Google, Facebook, Twitter, Instagram of YouTube de via onze webshop verzamelde gegevens direct koppelt aan uw profiel van de betreffende dienst, moet u zich voor een bezoek aan onze webshop uitloggen bij de betreffende dienst. U kunt het laden van de plugins ook helemaal verhinderen met add-ons voor uw browser, bijv. met een script-blocker.

U kunt bovendien de remarketing-functie “Custom Audiences” deactiveren onder ‘Instellingen advertenties’ op
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Gebruik van online services door kinderen

Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders/verzorgers geen persoonsgegevens aan ons doorgeven resp. een toestemmingsverklaring afgeven. We roepen ouders en verzorgers dan ook op om actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Links naar websites van derden

Onze webshop bevat – duidelijk herkenbaar – ook links naar de internetpagina’s van andere ondernemingen. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij voor deze inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van deze pagina’s is altijd de aanbieder of exploitant van de websites zelf verantwoordelijk.

De gelinkte websites zijn op het moment van de toevoeging van de link op mogelijke en herkenbare schendingen en overtredingen van de wet gecontroleerd. Onwettige inhoud was op het moment van de toevoeging van de link niet herkenbaar. Een permanente controle op de inhoud van de gelinkte websites is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding redelijkerwijs niet uitvoerbaar, maar wanneer wij van een dergelijke wetsovertreding vernemen, worden de links onmiddellijk verwijderd.

Gebruikersprofielen / Webtracking-methode

Oracle Eloqua
Onze website maakt gebruik van de Eloqua Services van Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, op basis van onze legitieme belangen (ter analyse, optimalisatie en exploitatie van onze website conform artikel 6, paragraaf 1, lid f van de EU AVG) voor een goede communicatie met onze klanten.
Eloqua plaatst een permanent cookie op uw apparaat, indien deze er nog niet op staat. Als u al eerder een website hebt bezocht die gebruik maakt van Eloqua, dan staat deze Eloqua-cookie wellicht op uw apparaat.
Hoewel deze cookie geen specifiek persoonlijke informatie bevat, kan de informatie naderhand herleid worden tot een natuurlijke persoon als deze gekoppeld wordt aan meer informatie, en wel op de volgende manieren:
Wij gebruiken de Eloqua-cookie om uw bezoek aan onze website te analyseren en hiermee onze website continu te kunnen verbeteren. E-mails die met behulp van Eloqua worden verstuurd, gebruiken tracking-technologieën. Wij gebruiken deze gegevens om te weten te komen, welke thema’s u interessant vindt. Hiervoor verzamelen we gegevens, zodat we weten of onze e-mails worden geopend en welke links u heeft aangeklikt. Deze informatie gebruiken we vervolgens om de e-mails die we u sturen en de door ons verzorgde services te verbeteren.
De volgende gegevens kunnen hierbij worden verzameld: aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres.
In enkele gevallen ondersteunen groepsmaatschappijen en dienstverleners Oracle bij het uitvoeren van zijn taken. Oracle heeft een lijst van deze partijen.
Gegevensoverdracht in derde landen (buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) kan plaatsvinden. Oracle stuurt uw persoonsgegevens door aan een dienstverlener of aan een groepsmaatschappij buiten de Europese Economische Ruimte. De naleving van het gegevensbeschermingsniveau wordt o.a. gewaarborgd door Standaard Contractuele Clausules (ook bekend als EU Modelclausules).
Uw gegevens worden gedurende een periode van 25 maanden opgeslagen in de Oracle Marketing Cloud.
Meer informatie over gegevensbescherming in samenhang met het gebruik van Eloqua vindt u hier: Oracle Privacy Policy.
Als u het gebruik van Eloqua-cookies wilt voorkomen, klik dan op de volgende link: Eloqua Opt-Out

Onze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalyse-service die gegevens verzamelt en opslaat, om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te maken. Met deze profielen wordt het bezoekersgedrag geanalyseerd en kunnen we onze webshop optimaliseren en beter laten aansluiten op uw behoeften. Hiervoor gebruiken we cookies. Uw IP-adres wordt niet opgeslagen. U kunt altijd bezwaar maken tegen het opslaan van uw anoniem verzamelde gegevens via: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.