Algemene Voorwaarden

Versie 1.1 van 06.07.15

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden toegepast tussen ARP NV, hierna ARP, en een professionele koper, hierna koper, zijnde elke partij die niet kan beschouwd worden als een “consument” in de zin van artikel I.1. van het Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013. De contractuele relatie tussen ARP en de koper is enkel aan deze voorwaarden onderworpen, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden van de koper. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet door ARP uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd en zal slechts éénmalig gelden.

2. Offertes en prijsopgaven
Alle offertes en prijsopgaven van ARP zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingen van ARP in catalogi, brochure, prijslijsten, webshop e.d. gelden niet als aanbod tot contracteren uitgaande van ARP doch gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de koper. ARP is niet verplicht tot aanvaarding van deze bestelling. ARP behoudt zich dan ook het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. Prijzen
De overeengekomen prijzen zijn exclusief B.T.W. en inclusief de normale verpakkingskosten. Ingeval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is ARP gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Alle prijzen in de catalogus en in de webshop gelden onder voorbehoud van prijswijzigingen. De prijzen op de website zijn exclusief copyright (Reprobel, Auvibel) terugname kosten en batterij kosten.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
ARP is slechts gebonden door haar uitdrukkelijk schriftelijk akkoord met een van de koper uitgaand geldig aanbod. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding of bevestiging van een bestelling heeft plaatsgevonden, komt de overeenkomst tot stand doordat ARP geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, dan wel doordat ARP aan de koper een factuur zendt. Enkel een professionele koper, met uitsluiting van elke partij die kan beschouwd worden als een “consument” in de zin van artikel I.1. van het Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013, kan een geldig aanbod tot contracteren doen. Elk ander aanbod dient als onbestaande te worden beschouwd en kan nooit leiden tot de totstandkoming van een overeenkomst. Elk aanbod vanwege de koper bindt deze laatste onherroepelijk. Ingeval de koper zijn order om welke reden dan ook annuleert is hiervoor het uitdrukkelijk akkoord van ARP vereist. In voorkomend geval zal ARP gerechtigd zijn op een schadevergoeding van 20% op de in het order vermelde prijs. Onverminderd het vermelde in artikel 4.3 behoudt ARP zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen. Ingeval de koper voor de eerste maal een bestelling bij ARP plaats en niet over een klantnummer beschikt, komt de overeenkomst tot stand onder opschortende voorwaarden van de mededeling van kopie van de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad van de koper.

5. Levering en uitvoering
Levering geschiedt tegen betaling van transportkosten aan bedrijf van koper. Elke vermelde levering- en uitvoeringstermijn geldt ten informatieve titel. Een laattijdige levering of uitvoering kan in geen geval een verzoek tot schadevergoeding van de koper rechtvaardigen. Deze kan evenwel het contract verbreken ingeval van niet-levering binnen de 30 dagen na ontvangst door ARP van een aangetekende ingebrekestelling wegens het niet respecteren van de vooropgestelde termijn. Indien de overeenkomst betrekking heeft op verschillende goederen kan de levering voor het geheel of voor een gedeelte plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de koper gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Indien de koper, ondanks ingebrekestelling van ARP daartoe, de goederen niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft ARP het recht de goederen aan een derde te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies en kosten aansprakelijk te houden.

6. Betaling – eigendomsvoorbehoud
Alle facturen zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de vennootschapszetel van ARP te Neerpelt (België) op haar bankrekening zoals is vermeld op de factuur. De koper is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering, dan wel schuldvergelijking. Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn blijven zij de uitsluitende eigendom van ARP. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt vanaf deze vervaldag automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventionele intrest van 1% per maand op het verschuldigde bedrag. Elke laattijdige betaling zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van conventionele schadevergoeding, aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire vergoeding ten belopen van 10% van het uitstaande factuurbedrag.

7. Klachten
Een klacht aangaande een factuur dient door de koper binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief te worden meegedeeld aan ARP. Latere klachten zijn onontvankelijk. Klachten aangaande zichtbare gebreken waarover door de koper op het ogenblik van de levering geen opmerkingen werden geformuleerd, zijn niet ontvankelijk. Elke klacht betreffende verborgen gebreken moet onmiddellijk na de ontdekking ervan en binnen de in artikel 8.1 vermelde termijn na de levering door de koper schriftelijk ter kennis van ARP worden gebracht. Alle latere klachten zijn niet ontvankelijk. Geen enkele klacht geeft de koper het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen. Klachten ten aanzien van goederen behorende tot een deelzending hebben geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling. Indien de koper afgeleverde goederen – die geen gebreken vertonen – terugstuurt naar ARP, zal de koper een vergoeding dienen te betalen aan ARP ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 60,00 EUR. In geval van een gebrekkige levering van de goederen door ARP, zal geen vergoeding verschuldigd zijn.

8. Garantie
ARP garandeert de koper de deugdelijkheid van de door haar afgeleverde goederen gedurende de garantieperiode van de producent met een maximum van 6 maanden na de levering ervan. In geval van gebrekkige levering zal ARP naar keuze overgaan ofwel tot de her levering of herstelling van de gebrekkige goederen, ofwel tot de creditering van de corresponderende factuur ten voordele van de koper. De garantieverplichting van ARP is strikt beperkt tot het voorgaande. Het is aan de koper om de gebrekkigheid van de door ARP afgeleverde goederen te bewijzen. Aanspraken van de koper op grond van dit artikel laten de betalingsverplichtingen van de koper jegens ARP onverlet.

9. Uitsluiting
ARP is niet aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door de geleverde goederen dan wel voor schade toegebracht aan goederen en personen, waaronder schade als gevolg van bedrijfsstilleggingen, vertragings- stoornis, of andere bedrijfsschade uit welke hoofde of welk aard ook, noch voor schade welke wordt veroorzaak door materiële vergissingen bij de prijsopgaven in catalogi, brochures, prijslijsten en webshop. Iedere aansprakelijkheid van ARP, uit welke hoofde ook, zal steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van de geleverde goederen. De koper vrijwaart ARP voor iedere aansprakelijkheid jegens derden ten gevolgen van een gebrek aan het geleverde goed.

10. Uitdrukkelijk ontbindend beding
Onverminderd haar recht op schadevergoeding is ARP in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting of indien de koper een uitstel van betaling vraagt aan één of meer van zijn schuldeisers, een gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord vraagt, indien er op een geheel of een gedeelte van zijn goederen beslag wordt gelegd, indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, gerechtigd, naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief. In geval van ontbinding in voorgenoemde gevallen, verbindt de koper zich ertoe de door ARP afgeleverde goederen welke door de Koper nog niet werden betaald binnen de 24 uur voor retour te zenden aan ARP . In geval van niet-teruggave binnen deze termijn zal ARP, op welke plaats het ook betreft, de goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.

11. Overmacht
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ARP opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht haar verbintenissen terug op te nemen zodra dit redelijkerwijze mogelijk is. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan ARP zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, en die van aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarde en / of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ARP kan worden gevergd. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst beperkend is, stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, materiaal, hulpstoffen en / of energie, vertraging of uitblijven van leveringen door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen.

12. Toepasselijk recht – bevoegdheid
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen. ARP kan er evenwel ook voor kiezen om rechtsvorderingen aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de koper.”

13. Hotjar
Onze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalyse-service die gegevens verzamelt en opslaat, om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te maken. Met deze profielen wordt het bezoekersgedrag geanalyseerd en kunnen we onze webshop optimaliseren en beter laten aansluiten op uw behoeften. Hiervoor gebruiken we cookies. Uw IP-adres wordt niet opgeslagen. U kunt altijd bezwaar maken tegen het opslaan van uw anoniem verzamelde gegevens via: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

© Copyright by ARP NV